Home » News » ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် မဟာအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာ ဒုတိယနှစ်ဝက် (Final Exam) စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် မဟာအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာ ဒုတိယနှစ်ဝက် (Final Exam) စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် မဟာအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာ ဒုတိယနှစ်ဝက် (Final Exam) စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ)

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် မဟာအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာ ဒုတိယနှစ်ဝက်  (Final Exam) စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း

21.9.2017 မှ 3.10.2017 ထိBack